10-05-2024   22802

Thông báo hướng dẫn thí sinh thuộc đối tượng “tuyển thẳng, xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển sớm” theo Phương thức tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy năm 2024, thực hiện việc đăng ký xét tuyển bằng hình thức trực tuyến

Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Trường) thông báo hướng dẫn thí sinh thuộc đối tượng được “tuyển thẳng, xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển sớm” thực hiện việc đăng ký xét tuyển theo Phương thức xét tuyển sớm vào Trường năm 2024 như sau:

1. Thành phần hồ sơ thí sinh phải chuẩn bị

1.1. Thí sinh thuộc Nhóm đối tượng 1 (tuyển thẳng, xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển), phải chuẩn bị các loại giấy tờ (bản chụp hoặc scan) sau:

a) Thí sinh được tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây gọi tắt là Bộ); thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế thuộc diện được “xét tuyển thẳng”:

(i) Bản chính Căn cước công dân (có đủ mặt trước và mặt sau);

(ii) Bản chính Giấy chứng nhận để được tuyển thẳng theo quy định của Bộ;

(iii) Bản chính Giấy chứng nhận đoạt giải học sinh giỏi quốc gia, quốc tế.

b) Thí sinh là người khuyết tật đặc biệt nặng; người dân tộc thiểu số rất ít người; thí sinh thuộc 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ; thí sinh có nơi thường trú từ 03 năm trở lên, học 03 năm tại trường phổ thông dân tộc nội trú tính theo nơi thường trú và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; thí sinh là người nước ngoài thuộc diện được “xét tuyển thẳng”:

(i) Bản chính Căn cước công dân (có đủ mặt trước và mặt sau);

(ii) Thành phần hồ sơ: thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục 2 đính kèm Thông báo này.

c) Thí sinh đoạt giải khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia thuộc diện được “ưu tiên xét tuyển”:

(i) Bản chính Căn cước công dân (có đủ mặt trước và mặt sau);

(ii) Bản chính Giấy chứng nhận đoạt giải học sinh giỏi quốc gia.

1.2. Thí sinh thuộc Nhóm đối tượng 2 (xét tuyển sớm theo Đề án tuyển sinh của Trường), phải chuẩn bị các loại giấy tờ (bản chụp hoặc scan) sau:

(i) Bản chính Căn cước công dân (có đủ mặt trước và mặt sau);

(ii) Bản chính Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế;

(iii) Bản chính “Học bạ trung học phổ thông” (bao gồm cả tờ bìa và tất cả các trang có thể hiện đủ điểm của 5 học kỳ) hoặc “Bảng xác nhận kết quả học tập trung học phổ thông của từng môn học” (có đủ điểm của 5 học kỳ) do đại diện Ban Giám hiệu Trường THPT nơi thí sinh đang theo học cấp.

1.3. Thí sinh thuộc Nhóm đối tượng 3 (xét tuyển sớm theo Đề án tuyển sinh của Trường), phải chuẩn bị các loại giấy tờ (bản chụp hoặc scan) sau:

(i) Bản chính Căn cước công dân (có đủ mặt trước và mặt sau);

(ii) Bản chính “Học bạ trung học phổ thông” (bao gồm tờ bìa, trang thông tin thí sinh, quá trình học tập tại bậc trung học phổ thông và tất cả các trang có thể hiện đủ điểm của 6 học kỳ, bao gồm cả trang “kết quả xếp loại cả năm” của mỗi năm học) hoặc “Bảng xác nhận kết quả học tập trung học phổ thông của từng môn học” (có đủ điểm của 6 học kỳ, “kết quả xếp loại cả năm” của mỗi năm học và quá trình học tập tại trung học phổ thông) do đại diện Ban Giám hiệu Trường THPT nơi thí sinh đang theo học cấp.

1.4. Một số lưu ý:

a) Các loại giấy tờ nêu tại mục 1.1 hoặc mục 1.2 hoặc mục 1.3 phải được chụp ảnh hoặc scan từ bản chính và phải đảm bảo rõ nét, đầy đủ thông tin. Sau đó, phải chuyển đổi hình ảnh đã chụp hoặc scan sang file PDF (tương ứng với mỗi loại giấy tờ là 1 file), với kích thước mỗi file tối đa là 10 Mb;

b) Đọc hướng dẫn và thực hiện scan tài liệu theo định dạng file PDF (có hướng dẫn đính kèm theo Thông báo này);

c) Thí sinh lưu tên các file PDF đã chuyển đổi theo đúng cú pháp sau: “Số căn cước công dân _Họ và tên thí sinh_Tên của loại giấy tờ”. Ví dụ: 

(i) [042084000123_Nguyễn Văn A_Căn cước công dân];

(ii) [042084000123_Nguyễn Văn A_Học bạ trung học phổ thông];

(iii) [042084000123_Nguyễn Văn A_Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế];

(iv) [042084000123_Nguyễn Văn A_Giấy CN đoạt giải HSGQG].

d) Thí sinh sử dụng số căn cước công dân đã đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024 để nhập lên hệ thống đăng ký xét tuyển của Trường (tức chỉ sử dụng cùng một số căn cước công dân).

e) Vị trí để lấy mã chứng chỉ như sau:

- Chứng chỉ IELTS thí sinh lấy mã tại mục: Test Report Form Number;

- Chứng chỉ TOEFL iBT thí sinh lấy mã tại mục: Appointment Number;

- Chứng chỉ DELF thí sinh lấy mã tại mục: “No de diplome” (gồm có 20 ký tự) ở cuối, bên góc phải của chứng chỉ;

- Chứng chỉ TCF thí sinh lấy mã tại mục: No de I’attestatision;

- Chứng chỉ JLPT thí sinh lấy mã tại mục: Certificate No (gồm 10 ký tự, được bắt đầu bằng ký tự N nằm ở dưới, góc trái của chứng chỉ, hoặc tại vị trí của phiếu điểm).

2. Nguyên tắc đăng ký xét tuyển, số lượng nguyện vọng đăng ký; và nguyên tắc xét đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT)

2.1. Nguyên tắc đăng ký xét tuyển và số lượng nguyện vọng đăng ký

a) Thí sinh đã đăng ký nguyện vọng xét tuyển theo đối tượng được “tuyển thẳng, xét tuyển thẳng” thì không được đăng ký theo phương thức “xét tuyển sớm” (tức không được đăng ký đối tượng 2 và/hoặc đối tượng 3). Đối với những thí sinh này được đăng ký tối đa 5 (năm) nguyện vọng;

b) Thí sinh đủ điều kiện đăng ký nguyện vọng xét tuyển theo đối tượng được “ưu tiên xét tuyển”, đối tượng 2 và đối tượng 3 thì được quyền đăng ký dự tuyển cả ba đối tượng. Đối với những thí sinh này được đăng ký không hạn chế số lượng nguyện vọng;

c) Các nguyện vọng của thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành đào tạo của Trường theo Phương thức 1 được xếp thứ tự từ 1 đến hết (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất).

2.2. Nguyên tắc xét đủ điều kiện trúng tuyển sớm (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT)

a) Đối với thí sinh chỉ đăng ký xét tuyển theo đối tượng 1 hoặc đối tượng 2 hoặc đối tượng 3: trường hợp có nhiều nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển thì thí sinh được Trường công nhận và công bố trúng tuyển (dự kiến) theo nguyện vọng cao nhất;

b) Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển theo đối tượng được “ưu tiên xét tuyển”, đối tượng 2 và đối tượng 3: trường hợp có nhiều nguyện vọng thuộc đối tượng được “ưu tiên xét tuyển”, đối tượng 2 và đối tượng 3 cùng đủ điều kiện trúng tuyển thì thí sinh được Trường công nhận và công bố trúng tuyển (dự kiến) theo thứ tự ưu tiên:

(i) Nguyện vọng cao nhất của đối tượng được “ưu tiên xét tuyển”;

(ii) Nguyện vọng cao nhất của đối tượng 2.

3. Cách thức đăng ký xét tuyển: thí sinh thực hiện việc đăng ký xét tuyển bằng hình thức trực tuyến (trừ thí sinh nêu tại Mục 1.1.b nêu trên) theo 04 (bốn) bước sau:

3.1. Bước 1. Truy cập vào Trang xét tuyển trực tuyến của Trường.

Thí sinh truy cập vào đường link: http://xettuyenk49.hcmulaw.edu.vn

3.2. Bước 2. Chọn Đăng ký “Xét tuyển theo Phương thức tuyển sinh trình độ đại học năm 2024”.

3.3. Bước 3. Khai báo thông tin và đăng ký xét tuyển:

- Bước 3.1. Khai báo thông tin cá nhân;

- Bước 3.2. Chọn đối tượng đăng ký xét tuyển;

- Bước 3.3. Chọn nguyện vọng đăng ký xét tuyển;

- Bước 3.4. Đính kèm hồ sơ và minh chứng;

- Bước 3.5. Nhập mã xác minh và đăng ký hồ sơ;

- Bước 3.6. Đăng nhập vào Hệ thống bằng tài khoản được Trường cung cấp qua email để chỉnh sửa thông tin, thay đổi nguyện vọng (nếu có) và xem thông báo kết quả xét tuyển.

3.4. Bước 4: Đóng lệ phí xét tuyển.

4. Thời gian đăng ký xét tuyển và tải phiếu đăng ký xét tuyển

4.1. Thời gian đăng ký xét tuyển

a) Đăng ký xét tuyển trực tuyến:

- Thời gian: từ 08g00’ ngày 16/5/2024 (thứ Năm) đến 24g00’ ngày 07/6/2024 (thứ Sáu);

- Đối tượng: hình thức này áp dụng đối với các thí sinh thuộc đối tượng 1 (trừ thí sinh nêu tại Mục 1.1.b nêu trên), đối tượng 2 và đối tượng 3.

b) Đăng ký xét tuyển trực tiếp tại Trường:

- Thời gian: từ 08g00’ ngày 10/6/2024 (thứ Hai) đến 17g00’ ngày 30/6/2024 (Chủ nhật);

- Đối tượng:

(i) Thí sinh nêu tại Mục 1.1.b nêu trên;

(ii) Thí sinh nêu tại Mục 1.1.a và Mục 1.1.c nêu trên chưa thực hiện việc đăng ký trực tuyến theo quy định tại Mục 4.1.a.

4.2. Thời gian tải phiếu đăng ký xét tuyển: từ ngày 11/6/2024 (thứ Ba) đến hết ngày 13/6/2024 (thứ Năm).

a) Thí sinh phải dùng tài khoản đăng ký xét tuyển đã được Trường cấp để truy cập vào Trang xét tuyển trực tuyến của Trường và tải “Phiếu đăng ký xét tuyển” của mình về để lưu, sử dụng khi cần thiết (thắc mắc, khiếu nại kết quả đăng ký xét tuyển,…);

b) Việc in phiếu đăng ký xét tuyển chỉ được thực hiện khi thí sinh đã hoàn tất việc đăng ký xét tuyển trực tuyến và đóng lệ phí xét tuyển đầy đủ, đúng thời gian quy định tại mục 5.

5. Lệ phí xét tuyển, cách thức và thời hạn nộp lệ phí xét tuyển

5.1. Lệ phí đăng ký xét tuyển sớm: 30.000đ/ nguyện vọng/ thí sinh.

5.2. Cách thức và thời hạn nộp lệ phí xét tuyển: nộp tiền trực tuyến qua Cổng thanh toán trực tuyến VNpay (có hướng dẫn đính kèm theo Thông báo này) đến hết ngày 07/6/2024 (thứ Sáu).

5.3. Một số lưu ý:

a) Thí sinh đã đăng ký nguyện vọng và đóng lệ phí xét tuyển thành công đối với những nguyện vọng này thì chỉ được chỉnh sửa hoặc thay đổi thông tin nguyện vọng đã đăng ký;

b) Thí sinh được đăng ký bổ sung nguyện vọng nếu vẫn đang trong thời hạn được đăng ký theo quy định tại mục 4.1 và phải đóng lệ phí bổ sung cho các nguyện vọng đăng ký xét tuyển bổ sung;

c) Thí sinh phải kiểm tra lại tình trạng đã nộp lệ phí xét tuyển sau khi đã thực hiện thành công việc thanh toán lệ phí qua Cổng thanh toán trực tuyến VNpay theo hướng dẫn tại Mục 5.2. Sau 24 giờ làm việc kể từ thời điểm thực hiện thanh toán thành công (trừ thứ Bảy, Chủ nhật) nếu việc cập nhật lệ phí chưa được thực hiện trên tài khoản đăng ký xét tuyển của mình, thí sinh cần chủ động phản ánh lại thông tin thông qua số điện thoại di động: 0879.555.514 (zalo) để Trường kiểm tra và xử lý.

6. Công bố danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển sớm (trừ điều kiện đã tốt nghiệp THPT) và thí sinh phải tiếp tục thực hiện đăng ký nguyện vọng trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc trên Cổng dịch vụ công quốc gia

6.1. Thời hạn công bố danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển sớm (trừ điều kiện đã tốt nghiệp THPT):

a) Đối với thí sinh thuộc Nhóm đối tượng 1 (trừ thí sinh đoạt giải khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia), Nhóm đối tượng 2 và Nhóm đối tượng 3: dự kiến chậm nhất là 17g00’ ngày 24/6/2024 (thứ Hai).

b) Đối với thí sinh đoạt giải khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia: dự kiến chậm nhất là 17g00’ ngày 22/7/2024 (thứ Hai).

Để được xét đủ điều kiện trúng tuyển sớm, ngay sau khi có kết quả thi của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, thí sinh phải gửi ngay kết quả thi này cho Hội đồng tuyển sinh Trường qua email: xettuyenk49@hcmulaw.edu.vn và cập nhật kết quả thi qua đường link https://forms.gle/7Rn3iMQ5bhsTJS5u7 trước 17g00’ ngày 19/7/2024 (thứ Sáu).

6.2. Thời hạn và cách thức thí sinh thực hiện việc đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc trên Cổng dịch vụ công quốc gia: từ ngày 18/7/2024 đến 17g00 ngày 30/7/2024 (thứ Ba), thí sinh có tên được nêu tại Mục 6.1, nếu vẫn còn nguyện vọng học tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh thì phải:

a) Tiếp tục thực hiện việc đăng ký nguyện vọng đã được Trường thông báo đủ điều kiện trúng tuyển sớm lên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc trên Cổng dịch vụ công quốc gia;

b) Và đặt nguyện vọng này ở thứ tự ưu tiên cao nhất.

7. Một số thông tin khác: khi cần hỗ trợ thêm các thông tin liên quan đến công tác tuyển sinh, xét tuyển, hoặc gặp khó khăn khi thực hiện việc đăng ký xét tuyển bằng hình thức trực tuyến,... thí sinh cần chủ động liên lạc với Trường để được hướng dẫn, hỗ trợ và giải quyết thông qua các kênh liên lạc sau:

7.1. Số tổng đài tư vấn tuyển sinh: 1900.555.514;

7.2. Số điện thoại cố định của Trường: (028) 3940.0989 và bấm số nội bộ để gặp các bộ phận có liên quan:

a) Trung tâm Tư vấn tuyển sinh: số nội bộ 221 hoặc 220 hoặc 209;

b) Phòng Đào tạo: số nội bộ 112;

c) Trung tâm CNTT: số nội bộ 141 (chỉ hỗ trợ về kỹ thuật đăng ký xét tuyển).

7.3. Số điện thoại di động: 0879.555.514 (zalo)./.

 

Xem phương thức tuyển sinh năm 2024.

Thông báo chi tiết xem tại đây.

Thành phần hồ sơ đối tượng "Xét tuyển thẳng" xem tại đây.

Phiếu đăng ký xét tuyển đối tượng "Xét tuyển thẳng" tải tại đây.

Bảng cam kết bổ sung công nhận văn bằng tải tại đây.

CÁC TIN KHÁC

Danh sách 149 trường Trung Học Phổ Thông thuộc diện ưu tiên xét tuyển theo quy định của Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh năm 2024

Chương trình đào tạo từ xa – Giải pháp tối ưu cho người bận rộn

Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh thông báo phương thức tuyển sinh trình độ đại học hình thức chính quy năm 2024

Hướng dẫn thủ tục nhập học khóa 48, năm tuyển sinh 2023

Thông tin nhập học khóa 48, khóa tuyển sinh năm 2023

Thông báo kết luận của hội đồng tuyển sinh đại học hình thức chính quy về công bố điểm xét trúng tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Hướng dẫn thí sinh khi thực hiện nộp lệ phí đăng ký xét tuyển ĐH, CĐ năm 2023 theo hình thức trực tuyến trên Cổng tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông báo về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với các ngành đào tạo trình độ đại học hình thức chính quy năm 2023

Một số lưu ý đối với thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển Phương thức 1: Xét tuyển thẳng và Xét tuyển sớm năm 2023

Kết quả xét tuyển trình độ đại học hình thức chính quy (dành cho thí sinh thuộc diện được “Tuyển thẳng” và “Xét tuyển sớm” theo đề án tuyển sinh trình độ đại học chính quy năm 2023 của Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh)

Thông cáo về việc Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh tiếp tục tuyển sinh và đào tạo chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ đại học

Thông tin về việc đóng lệ phí xét tuyển dành cho thí sinh thuộc đối tuyển "Được tuyển thẳng" và "Xét tuyển sớm"

Lưu ý kiểm tra tài khoản đăng ký xét tuyển phương thức 1 năm 2023

Một số thông tin lưu ý cho thí sinh Xét tuyển sớm năm 2023

Hướng dẫn thí sinh thanh toán tiền nguyện vọng trực tuyến qua VNPay năm 2023

Hướng dẫn đăng ký hồ sơ trực tuyến dành cho Đối tượng 3 phương thức 1 (xét tuyển sớm) năm 2023

Hướng dẫn đăng ký hồ sơ trực tuyến dành cho Đối tượng 2 phương thức 1 (xét tuyển sớm) năm 2023

Hướng dẫn đăng ký hồ sơ trực tuyến dành cho Đối tượng 1 phương thức 1 (được tuyển thẳng) năm 2023

Hướng dẫn thí sinh scan tài liệu theo định dạng File PDF

Thông báo hướng dẫn Thí sinh thuộc đối tượng "Được tuyển thẳng" và "Xét tuyển sớm" theo Phương thức tuyển sinh trình độ Đại học Chính quy năm 2023 thực hiện việc đăng ký xét tuyển bằng hình thức trực tuyến vào Trường

Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh mở thêm cơ sở mới tại tỉnh Khánh Hòa - “Cơ hội - Thuận lợi” cho tân sinh viên K50

Có một sự lựa chọn chưa bao giờ lỗi thời !

Chọn Ulaw - Chọn bạn đồng hành đáng tin cậy !

Thông báo Phương thức tuyển sinh năm 2023

Một số lưu ý đối với sinh viên ngành Luật khóa 47 đăng ký Khoa

Thông báo về việc bảo lưu kết quả trúng tuyển trình độ đại học hình thức chính quy năm 2022

Hướng dẫn thủ tục nhập học khóa 47

Thông tin nhập học khóa 47, khóa tuyển sinh năm 2022

Trường Đại học Luật Tp.Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2022

Một số cảnh báo về việc đặt nguyện vọng

Thông báo về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với các ngành đào tạo trình độ đại học hình thức chính quy năm 2022

Hướng dẫn thí sinh sử dụng phần mềm Đăng ký xét tuyển trên Hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hướng dẫn đăng ký trực tuyến dành cho Đối tượng 3 phương thức 1 (Xét tuyển sớm)

Danh sách 149 trường diện ưu tiên xét tuyển (ĐHQG - TP. HCM) năm 2022

Hướng dẫn đăng ký trực tuyến dành cho Đối tượng 2 phương thức 1 (Xét tuyển sớm)

Hướng dẫn đăng ký trực tuyến dành cho Đối tượng 1 phương thức 1 (được tuyển thẳng)

Hướng dẫn thí sinh thuộc đối tượng “Được tuyển thẳng” và “Xét tuyển sớm” theo Đề án tuyển sinh trình độ đại học hình thức chính quy năm 2022 nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển vào Trường

Quy chế tuyển sinh mới và những tác động – Góc nhìn từ chuyên gia (Phần 2)

Quy chế tuyển sinh mới và những tác động – Góc nhìn từ chuyên gia (Phần 1)

Phương thức tuyển sinh đại học Trường ĐH Luật Tp. HCM năm 2022 (dự kiến)

Thông báo về việc bảo lưu kết quả trúng tuyển trình độ đại học hệ chính quy năm 2021

Thông báo về thời gian nhập học, học chính khóa; và thời gian thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2021-2022 của sinh viên Khoá 46 (Khóa tuyển sinh năm 2021)

Thông báo về các thông tin liên quan đến vấn đề nhập học của Tân sinh viên khóa 46

Thư của Hiệu trưởng gửi viên chức, người lao động và người học năm học mới 2021 - 2022

Trường Đại học Luật Tp.Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2021

Hướng dẫn cách nộp hồ sơ trực tuyến cho thí sinh xét tuyển bổ sung do đặc cách tốt nghiệp (đối tượng 4)

Thông báo Hướng dẫn xác nhận nhập học trực tuyến đối với thí sinh trúng tuyển theo phương thức xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng năm 2021

Thông báo kết quả xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng học sinh đạt giải quốc tế và đoạt giải học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2021

Sự khác nhau giữa Ngành Luật (khối kiến thức Luật Thương mại) và Ngành Luật Thương mại quốc tế

Xác nhận nhập học theo Phương thức Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng năm 2021

Phương thức tuyển sinh bổ sung dành cho thí sinh được đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021

Những lưu ý về đăng ký nguyện vọng đối với thí sinh có dự định xét tuyển vào Trường ĐH Luật Tp. Hồ Chí Minh

PGS-TS Đỗ Văn Đại - Người Việt trở thành viện sỹ của Viện hàn lâm quốc tế về luật so sánh

Trường ĐH Luật TP.HCM công bố kết quả xét tuyển Đối tượng 2&3 thuộc Phương thức “Ưu tiên xét tuyển thẳng”

Thông báo Hướng dẫn thí sinh thuộc đối tượng được “Ưu tiên xét tuyển thẳng” theo Đề án tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy năm 2021 nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển vào Trường

Cách tính điểm 05 học kỳ và cách lựa chọn tổ hợp vào các ngành

Hướng dẫn một số nội dung về "Xét tuyển thẳng và Ưu tiên xét tuyển thẳng" trong Phương thức tuyển sinh 2021

Trường Đại học Luật TP.HCM công bố Phương thức Tuyển sinh năm 2021

Danh sách 149 trường THPT thuộc diện ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐHQG-HCM năm 2021

Thông báo về việc Tạm dừng việc nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển trực tiếp tại Trường đối với thí sinh thuộc diện được “Ưu tiên xét tuyển thẳng” năm 2021

Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2021

Livestream Tư vấn tuyển sinh lần 1 năm 2021 thành công tốt đẹp