03-07-2023   28291

Học phí đối với sinh viên đại học hệ chính quy năm tuyển sinh 2023

Mức học phí dự kiến của khóa tuyển sinh năm 2023 - 2024 như sau:

CÁC TIN KHÁC