14-12-2023   99407

Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh thông báo phương thức tuyển sinh trình độ đại học hình thức chính quy năm 2024

I. Phương thức tuyển sinh: có 2 phương thức:

1. Phương thức 1 (tuyển thẳng, xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển sớm theo Đề án tuyển sinh của Trường): 45%/ tổng chỉ tiêu, cho 3 nhóm đối tượng:

1.1. Nhóm đối tượng 1 (tuyển thẳng, xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển):

a) Thí sinh (được tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đoạt giải nhất, nhì, ba cấp quốc gia, quốc tế) thuộc diện được “tuyển thẳng, xét tuyển thẳng” theo quy định tại khoản 1 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh của Trường, đăng ký học ngành đào tạo phù hợp với môn đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế do Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây gọi tắt là Bộ) tổ chức hoặc cử tham gia; thời gian đoạt giải không quá 3 năm theo quy định của Bộ; và đã tốt nghiệp THPT trong năm 2024. Cụ thể như sau:

(i) Môn Văn, Toán và tiếng Anh: đối với ngành Quản trị - Luật, ngành Quản trị kinh doanh, ngành Luật, ngành Luật thương mại quốc tế và ngành Ngôn ngữ Anh;

(ii) Môn tiếng Nhật và tiếng Pháp: đối với ngành Luật;

(iii) Môn Lý: đối với ngành Quản trị - Luật, ngành Quản trị kinh doanh, ngành Luật và ngành Luật thương mại quốc tế;

(iv) Môn Hóa: đối với ngành Quản trị - Luật, ngành Quản trị kinh doanh, ngành Luật;

(v) Môn Sử: đối với ngành Luật và ngành Ngôn ngữ Anh;

(vi) Môn Địa: đối với ngành Luật.

b) Thí sinh (là người khuyết tật đặc biệt nặng; người dân tộc thiểu số rất ít người; thuộc 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ; có nơi thường trú từ 03 năm trở lên, học 03 năm tại trường phổ thông dân tộc nội trú tính theo nơi thường trú và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; người nước ngoài) thuộc diện được “xét tuyển thẳng” theo quy định tại khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh của Trường;

c) Thí sinh (đoạt giải khuyến khích cấp quốc gia) thuộc diện được “ưu tiên xét tuyển” theo quy định tại khoản 3 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh của Trường. Điều kiện:

(i) Môn đoạt giải phải có trong Tổ hợp môn đăng ký xét tuyển;

(ii) Có tổng số điểm của 03 bài thi, môn thi trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT  năm 2024 thuộc Tổ hợp môn đăng ký xét tuyển đạt từ 22,5 điểm trở lên (đã bao gồm điểm ưu tiên theo khu vực và theo đối tượng chính sách), trong đó điểm của môn mà thí sinh đã đoạt giải khuyến khích phải đạt từ 7,0 điểm trở lên trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024;

(iii) Thời gian đoạt giải không quá 03 năm, tính đến năm nộp hồ sơ ưu tiên xét tuyển;

(iv) Chưa thực hiện việc xác nhận nhập học trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ.

1.2. Nhóm đối tượng 2 (xét tuyển sớm theo Đề án tuyển sinh của Trường):

a) Thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tiếng Anh/ hoặc tiếng Pháp/ hoặc tiếng Nhật. Những chứng chỉ này nếu có quy định về thời hạn thì phải còn giá trị đến ngày 30/6/2024.

b) Điều kiện:

- Thứ nhất, đã tốt nghiệp THPT;

- Thứ hai, có trình độ ngoại ngữ quốc tế đạt tối thiểu như sau:

(i) Đối với tiếng Anh: IELTS đạt điểm từ 5,5 trở lên (do British Council (BC) hoặc International Development Program (IDP) cấp); hoặc TOEFL iBT đạt điểm từ 65 trở lên (do Educational Testing Service (ETS) cấp);

(ii) Đối với tiếng Pháp (chỉ xét tuyển đối với ngành Luật): chứng chỉ DELF đạt từ trình độ B1 trở lên hoặc chứng chỉ TCF đạt điểm từ 300 trở lên/ kỹ năng trở lên. Hai loại chứng chỉ này phải do Trung tâm Nghiên cứu Sư phạm quốc tế (Centre International d’Etudes Pedagogiques - CIEP) cấp;

(iii) Đối với tiếng Nhật (chỉ xét tuyển đối với ngành Luật): chứng chỉ JLPT đạt từ trình độ N3 trở lên (do Quỹ Giao lưu quốc tế Nhật Bản (Japan Foundation - JF) cấp, trong kỳ thi năng lực tiếng Nhật).

- Thứ ba, có điểm trung bình cộng của 5 học kỳ THPT (gồm năm Lớp 10, Lớp 11 và học kỳ 1 năm Lớp 12) của 03 môn thuộc Tổ hợp đăng ký xét tuyển đạt tổng điểm từ 22,5 trở lên (điểm trung bình này được làm tròn đến 01 (một) chữ số thập phân).

c) Nguyên tắc xét trúng tuyển: khi có thí sinh đạt đủ các điều kiện theo quy định nêu trên nhiều hơn so với tổng chỉ tiêu của Phương thức 1, Trường sẽ xét trúng tuyển theo theo thứ tự ưu tiên:

(i) Điểm của Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế;

(ii) Điểm trung bình cộng của 5 học kỳ THPT của 03 môn thuộc Tổ hợp xét tuyển (được làm tròn đến 01 (một) chữ số thập phân);

(iii) Điểm trung bình cộng của 5 học kỳ THPT của môn chính thuộc Tổ hợp xét tuyển; riêng Tổ hợp D00 thì môn chính là Ngữ văn.

1.3. Nhóm đối tượng 3 (xét tuyển sớm theo Đề án tuyển sinh của Trường):

a) Thí sinh học tại các trường THPT chuyên, năng khiếu và các trường THPT có điểm trung bình trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT cao nhất theo Danh sách “Các trường THPT thuộc diện được ưu tiên xét tuyển sớm năm 2024 của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh”;

b) Điều kiện:

- Thứ nhất, đã tốt nghiệp THPT;

- Thứ hai, phải học đủ 3 năm tại các trường có tên trong “Danh sách các trường THPT thuộc diện được ưu tiên xét tuyển sớm năm 2024 của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh”;

- Thứ ba, có kết quả học tập của từng năm Lớp 10, Lớp 11 và Lớp 12 được xếp loại giỏi; và có tổng điểm trung bình năm học của 3 năm THPT đạt tổng điểm từ 24,5 trở lên (điểm trung bình này được làm tròn đến 01 (một) chữ số thập phân);

- Thứ tư, có điểm trung bình cộng của 5 học kỳ THPT (gồm năm Lớp 10, Lớp 11 và học kỳ 1 năm Lớp 12) của 03 môn thuộc Tổ hợp đăng ký xét tuyển đạt tổng điểm từ 24,5 trở lên (điểm trung bình này được làm tròn đến 01 (một) chữ số thập phân).

c) Nguyên tắc xét trúng tuyển: khi có thí sinh đạt đủ các điều kiện theo quy định nêu trên nhiều hơn so với tổng chỉ tiêu của Phương thức 1, Trường sẽ xét trúng tuyển theo theo thứ tự ưu tiên:

(i) Tổng điểm trung bình năm học của 3 năm THPT Lớp 10, Lớp 11 và Lớp 12 (được làm tròn đến 01 (một) chữ số thập phân);

(ii) Điểm trung bình cộng của 5 học kỳ THPT của 03 môn thuộc Tổ hợp xét tuyển (được làm tròn đến 01 (một) chữ số thập phân);

(iii) Điểm trung bình cộng của 5 học kỳ THPT của môn chính thuộc Tổ hợp xét tuyển; riêng Tổ hợp D00 thì môn chính là Ngữ văn.

1.4. Nguyên tắc đăng ký xét tuyển, số lượng nguyện vọng đăng ký; và nguyên tắc xét đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT)

a) Nguyên tắc đăng ký xét tuyển và số lượng nguyện vọng đăng ký:

(i) Thí sinh đã đăng ký nguyện vọng xét tuyển theo đối tượng được “tuyển thẳng, xét tuyển thẳng” thì không được đăng ký theo phương thức “xét tuyển sớm” (tức không được đăng ký đối tượng 2 và/hoặc đối tượng 3). Đối với những thí sinh này được đăng ký tối đa 5 (năm) nguyện vọng;

(ii) Thí sinh đủ điều kiện đăng ký nguyện vọng xét tuyển theo đối tượng được “ưu tiên xét tuyển”, đối tượng 2 và đối tượng 3 thì được quyền đăng ký dự tuyển cả ba đối tượng. Đối với những thí sinh này được đăng ký không hạn chế số lượng nguyện vọng;

(iii) Các nguyện vọng của thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành đào tạo của Trường theo Phương thức 1 được xếp thứ tự từ 1 đến hết (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất).

b) Nguyên tắc xét đủ điều kiện trúng tuyển sớm (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT):

(i) Đối với thí sinh chỉ đăng ký xét tuyển theo đối tượng 1 hoặc đối tượng 2 hoặc đối tượng 3: trường hợp có nhiều nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển thì thí sinh được Trường công nhận và công bố trúng tuyển (dự kiến) theo nguyện vọng cao nhất;

(ii) Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển theo đối tượng được “ưu tiên xét tuyển”, đối tượng 2 và đối tượng 3: trường hợp có nhiều nguyện vọng thuộc đối tượng được “ưu tiên xét tuyển”, đối tượng 2 và đối tượng 3 cùng đủ điều kiện trúng tuyển thì thí sinh được Trường công nhận và công bố trúng tuyển (dự kiến) theo thứ tự ưu tiên:

- Nguyện vọng cao nhất của đối tượng được “ưu tiên xét tuyển”;

- Nguyện vọng cao nhất của đối tượng 2.

 

2. Phương thức 2 (xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024):

a) Chỉ tiêu xét tuyển: 55%/ tổng chỉ tiêu;

b) Đối tượng: dành cho thí sinh đã tốt nghiệp THPT và có kết quả thi của các môn thi/ bài thi trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 phù hợp với Tổ hợp môn đăng ký xét tuyển của Trường;

c) Cách thức đăng ký xét tuyển:

(i) Thí sinh thực hiện việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển trực tuyến trên Hệ thống của Bộ hoặc trên Cổng dịch vụ công quốc gia trong thời hạn từ ngày 18/7/2024 đến 17g00’ ngày 30/7/2024;

(ii) Thí sinh sử dụng tài khoản đã được cấp để xử lý thông tin liên quan đến việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên Hệ thống của Bộ như: nhập, chỉnh sửa, xem;

(iii) Thí sinh không bị hạn chế, giới hạn số lượng nguyện vọng và số lần điều chỉnh nguyện vọng khi đăng ký xét tuyển;

(iv) Thí sinh phải sắp xếp các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp. Trong trường hợp nhiều nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển, thí sinh chỉ được công nhận trúng tuyển và gọi nhập học theo nguyện vọng cao nhất.

d) Trường không sử dụng kết quả miễn thi đối với môn thi ngoại ngữ trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024; không sử dụng điểm thi trong Kỳ thi THPT quốc gia, Kỳ thi tốt nghiệp THPT các năm trước đó để xét tuyển.

đ) Nguyên tắc xét tuyển và thời hạn công bố kết quả xét trúng tuyển:

(i) Điểm trúng tuyển được xác định theo nguyện vọng đăng ký “từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu” để số lượng tuyển được theo từng ngành phù hợp với số lượng chỉ tiêu đã công bố và không thấp hơn “ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào”; điểm trúng tuyển được xét bình đẳng, chỉ dựa vào tiêu chí là điểm xét tuyển, không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký; không sử dụng tiêu chí phụ để chọn thí sinh trúng tuyển (trong trường hợp có nhiều thí sinh có cùng điểm xét tuyển ở cuối danh sách);

(ii) Điểm xét trúng tuyển được Trường xác định theo ngành và theo từng Tổ hợp môn xét tuyển;

(iii) Điểm xét trúng tuyển khi công bố đã bao gồm điểm “ưu tiên theo khu vực” và “ưu tiên theo đối tượng chính sách” theo quy định của Quy chế tuyển sinh của Bộ;

(iv) Điểm xét trúng tuyển và xử lý nguyện vọng trúng tuyển của thí sinh được Trường thực hiện trên Hệ thống của Bộ;

(v) Điểm trúng tuyển và kết quả thí sinh được xét trúng tuyển được Trường công bố theo Kế hoạch chung của Bộ (chậm nhất là 17g00’ ngày 19/8/2024).

3. Lưu ý: Trường hợp tuyển sinh theo Phương thức 1 chưa hết chỉ tiêu (hoặc tuyển dư chỉ tiêu, tối đa không quá 5%) thì số chỉ tiêu còn lại sẽ được chuyển sang Phương thức 2 (hoặc sẽ điều chỉnh giảm chỉ tiêu của Phương thức 2 tương ứng với số chỉ tiêu tuyển vượt của Phương thức 1, tối đa không quá 5%).

II. Ngành đào tạo, Tổ hợp môn xét tuyển, chỉ tiêu (dự kiến) và tỷ lệ xét tuyển của từng ngành đối với từng Tổ hợp

Stt

Ngành đào tạo

trình độ đại học

ngành

Tổ hợp xét tuyển/

mã tổ hợp môn

Chỉ tiêu

(dự kiến)

Ghi chú

1.

Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành tiếng Anh pháp lý)

7220201

Văn, Toán, tiếng Anh: D01

100

 

Văn, Lịch sử , tiếng Anh: D14

 

Văn, Giáo dục công dân, tiếng Anh: D66

 

Toán, Giáo dục công dân, tiếng Anh: D84

 

2.

Quản trị kinh doanh

7340101

Toán, Lý, Hoá: A00

220

 

Toán, Lý, tiếng Anh: A01

 

Văn, Toán, tiếng Anh: D01

 

Toán, Giáo dục công dân, tiếng Anh: D84

 

3.

Quản trị - Luật

7340102

Toán, Lý, Hoá: A00

430

 

Toán, Lý, tiếng Anh: A01

 

Văn, Toán, tiếng Anh: D01

 

Toán, Giáo dục công dân, tiếng Anh: D84

 

4.

Luật thương mại quốc tế

7380109

Toán, Lý, tiếng Anh: A01

220

 

Văn, Toán, tiếng Anh: D01

 

Văn, Giáo dục công dân, tiếng Anh: D66

 

Toán, Giáo dục công dân, tiếng Anh: D84

 

5.

Luật

7380101

Toán, Lý, Hoá: A00

1.550

 

Toán, Lý, tiếng Anh: A01

 

Văn, Sử, Địa: C00

 

Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01: tiếng Anh, D03: tiếng Pháp, D06: tiếng Nhật)

 

 

Xem thông báo chi tiết tại đây.

CÁC TIN KHÁC

Hướng dẫn thủ tục nhập học khóa 48, năm tuyển sinh 2023

Thông tin nhập học khóa 48, khóa tuyển sinh năm 2023

Thông báo kết luận của hội đồng tuyển sinh đại học hình thức chính quy về công bố điểm xét trúng tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Hướng dẫn thí sinh khi thực hiện nộp lệ phí đăng ký xét tuyển ĐH, CĐ năm 2023 theo hình thức trực tuyến trên Cổng tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông báo về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với các ngành đào tạo trình độ đại học hình thức chính quy năm 2023

Một số lưu ý đối với thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển Phương thức 1: Xét tuyển thẳng và Xét tuyển sớm năm 2023

Kết quả xét tuyển trình độ đại học hình thức chính quy (dành cho thí sinh thuộc diện được “Tuyển thẳng” và “Xét tuyển sớm” theo đề án tuyển sinh trình độ đại học chính quy năm 2023 của Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh)

Thông cáo về việc Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh tiếp tục tuyển sinh và đào tạo chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ đại học

Thông tin về việc đóng lệ phí xét tuyển dành cho thí sinh thuộc đối tuyển "Được tuyển thẳng" và "Xét tuyển sớm"

Lưu ý kiểm tra tài khoản đăng ký xét tuyển phương thức 1 năm 2023

Một số thông tin lưu ý cho thí sinh Xét tuyển sớm năm 2023

Hướng dẫn thí sinh thanh toán tiền nguyện vọng trực tuyến qua VNPay năm 2023

Hướng dẫn đăng ký hồ sơ trực tuyến dành cho Đối tượng 3 phương thức 1 (xét tuyển sớm) năm 2023

Hướng dẫn đăng ký hồ sơ trực tuyến dành cho Đối tượng 2 phương thức 1 (xét tuyển sớm) năm 2023

Hướng dẫn đăng ký hồ sơ trực tuyến dành cho Đối tượng 1 phương thức 1 (được tuyển thẳng) năm 2023

Hướng dẫn thí sinh scan tài liệu theo định dạng File PDF

Thông báo hướng dẫn Thí sinh thuộc đối tượng "Được tuyển thẳng" và "Xét tuyển sớm" theo Phương thức tuyển sinh trình độ Đại học Chính quy năm 2023 thực hiện việc đăng ký xét tuyển bằng hình thức trực tuyến vào Trường

Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh mở thêm cơ sở mới tại tỉnh Khánh Hòa - “Cơ hội - Thuận lợi” cho tân sinh viên K50

Có một sự lựa chọn chưa bao giờ lỗi thời !

Chọn Ulaw - Chọn bạn đồng hành đáng tin cậy !

Thông báo Phương thức tuyển sinh năm 2023

Một số lưu ý đối với sinh viên ngành Luật khóa 47 đăng ký Khoa

Thông báo về việc bảo lưu kết quả trúng tuyển trình độ đại học hình thức chính quy năm 2022

Hướng dẫn thủ tục nhập học khóa 47

Thông tin nhập học khóa 47, khóa tuyển sinh năm 2022

Trường Đại học Luật Tp.Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2022

Một số cảnh báo về việc đặt nguyện vọng

Thông báo về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với các ngành đào tạo trình độ đại học hình thức chính quy năm 2022

Hướng dẫn thí sinh sử dụng phần mềm Đăng ký xét tuyển trên Hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hướng dẫn đăng ký trực tuyến dành cho Đối tượng 3 phương thức 1 (Xét tuyển sớm)

Danh sách 149 trường diện ưu tiên xét tuyển (ĐHQG - TP. HCM) năm 2022

Hướng dẫn đăng ký trực tuyến dành cho Đối tượng 2 phương thức 1 (Xét tuyển sớm)

Hướng dẫn đăng ký trực tuyến dành cho Đối tượng 1 phương thức 1 (được tuyển thẳng)

Hướng dẫn thí sinh thuộc đối tượng “Được tuyển thẳng” và “Xét tuyển sớm” theo Đề án tuyển sinh trình độ đại học hình thức chính quy năm 2022 nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển vào Trường

Quy chế tuyển sinh mới và những tác động – Góc nhìn từ chuyên gia (Phần 2)

Quy chế tuyển sinh mới và những tác động – Góc nhìn từ chuyên gia (Phần 1)

Phương thức tuyển sinh đại học Trường ĐH Luật Tp. HCM năm 2022 (dự kiến)

Thông báo về việc bảo lưu kết quả trúng tuyển trình độ đại học hệ chính quy năm 2021

Thông báo về thời gian nhập học, học chính khóa; và thời gian thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2021-2022 của sinh viên Khoá 46 (Khóa tuyển sinh năm 2021)

Thông báo về các thông tin liên quan đến vấn đề nhập học của Tân sinh viên khóa 46

Thư của Hiệu trưởng gửi viên chức, người lao động và người học năm học mới 2021 - 2022

Trường Đại học Luật Tp.Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2021

Hướng dẫn cách nộp hồ sơ trực tuyến cho thí sinh xét tuyển bổ sung do đặc cách tốt nghiệp (đối tượng 4)

Thông báo Hướng dẫn xác nhận nhập học trực tuyến đối với thí sinh trúng tuyển theo phương thức xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng năm 2021

Thông báo kết quả xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng học sinh đạt giải quốc tế và đoạt giải học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2021

Sự khác nhau giữa Ngành Luật (khối kiến thức Luật Thương mại) và Ngành Luật Thương mại quốc tế

Xác nhận nhập học theo Phương thức Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng năm 2021

Phương thức tuyển sinh bổ sung dành cho thí sinh được đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021

Những lưu ý về đăng ký nguyện vọng đối với thí sinh có dự định xét tuyển vào Trường ĐH Luật Tp. Hồ Chí Minh

PGS-TS Đỗ Văn Đại - Người Việt trở thành viện sỹ của Viện hàn lâm quốc tế về luật so sánh

Trường ĐH Luật TP.HCM công bố kết quả xét tuyển Đối tượng 2&3 thuộc Phương thức “Ưu tiên xét tuyển thẳng”

Thông báo Hướng dẫn thí sinh thuộc đối tượng được “Ưu tiên xét tuyển thẳng” theo Đề án tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy năm 2021 nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển vào Trường

Cách tính điểm 05 học kỳ và cách lựa chọn tổ hợp vào các ngành

Hướng dẫn một số nội dung về "Xét tuyển thẳng và Ưu tiên xét tuyển thẳng" trong Phương thức tuyển sinh 2021

Trường Đại học Luật TP.HCM công bố Phương thức Tuyển sinh năm 2021

Danh sách 149 trường THPT thuộc diện ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐHQG-HCM năm 2021

Thông báo về việc Tạm dừng việc nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển trực tiếp tại Trường đối với thí sinh thuộc diện được “Ưu tiên xét tuyển thẳng” năm 2021

Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2021

Livestream Tư vấn tuyển sinh lần 1 năm 2021 thành công tốt đẹp