Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2021

Sáng ngày 28/04/2021, Trường Đại học Luật TP.HCM đã công bố Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2021 (thực hiện theo Thông tư 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07/5/2020; và Hướng dẫn số 1444/BGDĐT-GDĐH ngày 14/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).