11-07-2022   10713

Mục I.11: Đề án tuyển sinh 2022

Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh công bố đề án tuyển sinh đại học chính thức năm 2022.

Xem thông tin chi tiết: tại đây.