28-02-2022
Tư vấn tuyển sinh tại tỉnh Phú Yên

Từ ngày 27/02/2022 đến ngày 02/3/2022 với sự tham gia tư vấn của giảng viên và thành viên Đôi theo phân công

  27-02-2022
Tư vấn tuyển sinh tỉnh Quảng Nam

Từ ngày 28/02/2022 đến ngày 06/3/2022 với sự tham gia tư vấn của giảng viên và thành viên Đôi theo phân công

  27-02-2022
Tư vấn tuyển sinh tại tỉnh Đồng Tháp

Từ ngày 21/02/2022 đến ngày 26/02/2022 với sự tham gia tư vấn của giảng viên và thành viên Đôi theo phân công.

  14-02-2022
Tư vấn tuyển sinh tại tỉnh Ninh Thuận

Từ ngày 19/02/2022 đến ngày 20/02/2022 với sự tham gia tư vấn của giảng viên và thành viên Đôi theo phân công.