31-05-2024   401

How can foreigners become students at HCMULAW? (Cách xét tuyển dành cho người nước ngoài vào học tại Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh)

According to the Admission Regulations of the Ministry of Education and Training, foreign candidates are eligible for direct admission if they meet certain requirements. If you are a foreigner and wish to become a student at Ho Chi Minh City University of Law (HCMULAW), please prepare and submit the following documents within the specified time.

Theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh là người nước ngoài thuộc đối tượng được tuyển thẳng vào đại học nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định. Nếu bạn là người nước ngoài và muốn trở thành sinh viên của Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, hãy chuẩn bị và nộp các hồ sơ sau theo đúng thời hạn quy định.

 

Application Period: Submit your application directly from 8:00 a.m on June 10, 2024 to June 30, 2024 at Room A.102, Ho Chi Minh City University of Law, No. 02 Nguyen Tat Thanh, Ward 13, District 4, Ho Chi Minh City.

Thời gian nộp hồ sơ: Thí sinh nộp trực tiếp từ 08h00 ngày 10/6/2024 đến ngày 30/6/2024 tại Phòng A.102, Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh, Số 02 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hố Chí Minh.

 

Required documents:

Hồ sơ gồm có:

 

- Original of admission applicationform (Bản chính Phiếu đăng ký xét tuyển) ;

 

- Copy of valid passport: The passport must be valid for the entire period of study in Vietnam or at least one year from the expected date of arrival in Vietnam (Bản sao Hộ chiếu: có thời hạn sử dụng cho toàn bộ thời gian học tập tại Việt Nam hoặc ít nhất là 01 (một) năm kể từ ngày dự kiến đến Việt Nam);

 

- Copy of high school transcript: Issued by the representative of the Board of Directors of the high school where the candidate studied (Bản sao Học bạ trung học phổ thông: đại diện Ban Giám hiệu Trường THPT nơi thí sinh đang theo học cấp);

 

- Copy of high school diploma or equivalent (Bản sao Văn bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương);

 

- Copy of Vietnamese language proficiency certificate: At least level 3/6 according to the Vietnamese language competency framework for foreigners (Bản sao Chứng chỉ trình độ tiếng Việt tối thiểu đạt bậc 3/6 theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài);

 

For candidates graduating from high school or equivalent from foreign educational institutions, the following additional documents are required:

Đối với thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương từ cơ sở giáo dục của nước ngoài, phải có thêm:

 

- Copy of Recognition of high school diploma or equivalent: Issued by the Department of Education and Training. If this document is not available at the time of application, the candidate must have a commitment to submit it later, within a maximum of 3 months from the application  deadline (Bản sao Giấy công nhận văn bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương của sở giáo dục và đào tạo. Tại thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển nếu chưa có Giấy này thì thí sinh phải có giấy cam kết nộp bổ sung trong thời hạn tối đa là 3 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp hồ sơ dự tuyển).

 

- Translated copies of diploma and academic transcript: Translations must be from a foreign language into Vietnamese and authenticated by competent Vietnamese authorities (Bản sao Bản dịch gồm văn bằng và bảng điểm học tập từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam).

 

Please note: All copies must be notarized or authenticated according to the provisions of Vietnamese law.

Ghi chú: Bản sao phải có “công chứng hoặc chứng thực” theo quy định của pháp luật Việt Nam.

 

We’re looking forward to welcoming you to HCMULAW. Should you have any questions or need further assistance, please feel free to reach out to us via hotline 1900.5555.14 or 028.394.00.989 ext. 220, 221.

Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh luôn chào đón các bạn. Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc cần hỗ trợ, hãy liên hệ với chúng tôi qua các kênh thông tin sau qua hotline 1900.5555.14 hoặc 028.394.00.989 nhánh 220, 221.