25-01-2024   842

Trường Đại học Luật TP. HCM được phép đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Luật quốc tế

https://www.hcmulaw.edu.vn/vi/tieu-diem/truong-dai-hoc-luat-tp-hcm-duoc-phep-dao-tao-trinh-do-tien-si-nganh-luat-quoc-te