Quyết định về việc xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2017

 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

 

Căn cứ Quyết định số 118/2000/QĐ - TTg ngày 10/10/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc thay đổi tổ chức của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (tách Trường Đại học Luật thuộc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh thành Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo);

Căn cứ Điều lệ Trường Đại học, ban hành kèm theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quy chế Tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy, ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ công văn số 603/BGDĐT-GDĐH ngày 17/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2017;

Căn cứ tình hình thực tế về công tác tuyển sinh và theo đề nghị của Trưởng Phòng Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thí sinh thuộc các đối tượng nêu tại các điểm a, b, c, e, g, h và i khoản 2 Điều 7 của Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, được Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh xét tuyển thẳng vào ngành mà thí sinh đăng ký.

Điều 2. Thí sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 trung học phổ thông năm 2016 và năm 2017 các môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Nhật, tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2017, đã đạt yêu cầu xét tuyển sơ bộ và có kết quả kiểm tra năng lực không bị điểm liệt theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được Hội đồng tuyển sinh Nhà trường ưu tiên xét tuyển vào ngành mà thí sinh đăng ký học.

Điều 3. Thời hạn nộp hồ sơ của các thí sinh đăng ký tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng nêu tại Điều 1 và Điều 2 của Quyết định này được thực hiện theo công văn số 603/BGDĐT-GDĐH ngày 17/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 4. Các thành viên trong Hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017 và các thí sinh nêu tại Điều 1 và Điều 2 căn cứ Quyết định thi hành./.

HIỆU TRƯỞNG

--%>
 

   Cơ sở vật chất đại học luật TPHCM  Học bổng  Hỗ trợ sinh viên

Top