Ôn tập thi tuyển sinh đại học VB 2 hệ chính quy ngành Luật Khóa 11

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐH LUẬT TP. HCM                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


            Số: 520 /TB-ĐT        TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 7 năm 2017THÔNG BÁO

Về việc tổ chức lớp ôn tập thi tuyển sinh đại học

văn bằng 2 hệ chính quy ngành Luật Khóa 11 (Khóa học 2018-2021)Các Lớp ôn tập thi tuyển sinh văn bằng 2 hệ chính quy Khóa 11 (Khóa học 2018-2021)

- Số tiết ôn tập: 36 tiết/ môn.

- Địa điểm ôn tập: số 02 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4.

- Thời gian ôn tập: 9 buổi/ tuần/ môn. Các buổi ôn tập của mỗi môn trong 1 tuần như sau:

      + Tối thứ 2, 3, 4, 5, 6: mỗi buổi học 4 tiết, bắt đầu lúc 17g45’.

      + Sáng, chiều thứ 7; và sáng, chiều chủ nhật: mỗi buổi học 4 tiết, buổi sáng bắt đầu lúc 7g30’, buổi chiều bắt đầu lúc 13g30’. Riêng tối thứ 4, ngày 18/7/2018: được nghỉ (do Nhà trường tổ chức thi tuyển sinh) và được tổ chức học bù vào tối chủ nhật ngày 22/7/2018.

- Giảng đường ôn tập:


Stt

Lớp

Từ số hồ sơ

đến số hồ sơ

Giảng

đường

Thời gian ôn tập

Từ 16/07/2018 đến 22/07/2018

Từ 23/07/2018 đến 29/07/2018

1.

A

001 đến hết

C.207

Đại cương văn hóa Việt Nam

Luật Hiến phápNơi nhận:                      TL. HIỆU TRƯỞNG

- Trung tâm Khảo thí;             TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

- Lưu: Văn thư, Đào tạo.


 

   Cơ sở vật chất đại học luật TPHCM  Học bổng  Hỗ trợ sinh viên

Top